Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky, GDPR a Cookies

Úvod Obchodné podmienky, GDPR a Cookies


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SALÓN GLANCE s.r.o.,so sídlom Ružová 1638/42, 010 01 Žilina, IČO 50257579, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65454/L  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce z kúpnej zmluvy (ďalej "objednávka") medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke www.ryorkozmetika.sk (ďalej len „e-shop“ alebo "systém"), predmetom ktorej je predaj a prípadne aj dodávka hnuteľných vecí predávaných predávajúcim (ďalej len „tovar“).

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.ryorkozmetika.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).

 

1.4 Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „podnikateľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP a príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

1.5 Ak sa v týchto OP používa pojem „kupujúci“, rozumie sa tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ako aj kupujúci, ktorý je podnikateľom, pokiaľ v príslušnom ustanovení OP nie je uvedené inak. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, nemožnosť plnenia

2.1 Kúpna zmluva sa uzatvára prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorá umožňuje samostatné spojenie a uloženie dát, a to prostredníctvom e-shopu. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito OP a Reklamačným poriadkom.

 

2.2 Kupujúci môže urobiť objednávku vyplnením objednávkového formulára, ktorý obsahuje informácie o:
a. objednávanom tovare;
b. identifikácii kupujúceho vrátane miesta doručenia tovaru;
c. celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov a iných podobných peňažných plnení;
d. spôsobe úhrady celkovej ceny tovaru a nákladov na dodanie tovaru;
e. spôsobe dodania tovaru;
f. nákladoch na dodanie tovaru.

 

2.3 Potvrdením tlačidla s textom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ (alebo s iným obdobným textom rovnakého významu) dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorého súčasťou je záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky a zaškrtnutím políčka umiestneného vedľa textu v znení „Prečítal som si obchodné podmienky, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok a súhlasím s nimi“ (alebo iného obdobného textu rovnakého významu), kupujúci výslovne potvrdzuje svoj súhlas s OP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok. Vyjadrením súhlasu s OP kupujúci súčasne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že si OP prečítal ešte pred odoslaním objednávky.

 

2.4 Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tovaru správne a pravdivo všetky požadované údaje. Predávajúci nie je povinný skúmať pravdivosť, správnosť či aktuálnosť uvedených údajov a nenesie zodpovednosť za omeškanie, ujmu ani iné následky spôsobené uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov kupujúcim.

 

2.5 Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky (e-mailom, písomne alebo telefonicky).

 

2.6 Ak kupujúci uvedie v objednávke vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje, alebo ak je z objednávky alebo rokovania kupujúceho zrejmé, že kupujúci zneužíva práva alebo inak koná s nečestným úmyslom, alebo ak sa predávajúcemu nepodarilo získať od kupujúceho dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky, prípadne v iných odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrieť. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade, že kupujúcemu bolo doručené potvrdenie predávajúceho podľa bodu 7 tohto článku; to neplatí, ak si predávajúci aj kupujúci vzájomne poskytli plnenia tak, ako by kúpna zmluva bola uzavretá.

 

2.7 Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke. Doručením tohto potvrdenia nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

2.8 Ak nie je ďalej uvedené inak, kúpna zmluva je uzavretá dňom doručenia potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke. Ak kupujúci zvolil v objednávke platbu za tovar vopred a predávajúci potvrdil prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, kúpna zmluva je uzavretá až dňom pripísania platby kúpnej ceny na účet predávajúceho. Na takto uzavretú kúpnu zmluvu sa vždy vzťahujú OP, ktoré boli účinné v čase odoslania objednávky kupujúcim.

 

2.9 Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať návrh kupujúceho na zmenu kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ, tak, že táto kúpna zmluva bude uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom.

 

2.10 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Ak je tovar doručovaný predávajúcim alebo ním poverenou osobou na adresu, ktorú mu poskytol kupujúci (zásielkový predaj), vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania tovaru.


2.11 Záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti zaniká, ak sa plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy stane nemožným. Záväzok dodať tovar nie je nemožný, najmä ak tovar možno dodať aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.

 

2.12 Ak sa nemožnosť plnenia týka len časti plnenia (tovaru), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zaniká záväzok predávajúceho iba čiastočne, a to v rozsahu, v ktorom je plnenie nemožné, ak ďalej nie je uvedené inak. Kupujúci má právo, ohľadom zvyšného plnenia, odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci podnikateľom. Ak sa týka nemožnosť plnenia len niektorého tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, a predávajúcemu muselo byť zrejmé z povahy kúpnej zmluvy alebo z jej účelu, ktorý mu bol známy už pri jej uzavretí, že plnenie zvyšku záväzku nebude mať pre kupujúceho žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy v celom rozsahu. To neplatí, ak kupujúci oznámi predávajúcemu, že na zvyšku plnenia trvá bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia (tovaru) dozvedel.

 

2.13 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o nemožnosti splnenia záväzku a dojednať s ním spôsob vrátenia kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za tovar, ktorý nemôže dodať. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy už dostal za tovar, ktorý nemôže dodať, a to bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď kupujúceho informoval o úplnom alebo čiastočnom zániku záväzku z kúpnej zmluvy, prípadne odo dňa, keď mu kupujúci oznámil, že plnenie zvyšku záväzku z kúpnej zmluvy pre kupujúceho nemá význam.

 

2.14 Ak predávajúci poskytne kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením hlavnej kúpnej zmluvy ďalší tovar za mimoriadne zníženú cenu, s ktorého kúpou či dodaním kupujúci výslovne súhlasil, má sa za to, že ohľadom tohto ďalšieho tovaru bola uzavretá vedľajšia kúpna zmluva s rozväzovacou podmienkou. V prípade, ak kupujúci odstúpi od hlavnej kúpnej zmluvy, zaniká aj vedľajšia kúpna zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý je predmetom hlavnej kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu aj tovar, ktorý je predmetom vedľajšej zmluvy.

3. Kúpna cena, náklady spojené s dodaním a platobné podmienky

3.1 Ceny uvádzané v e-shope  sú konečné ceny. Konečná cena tovaru je bez DPH, vzhľadom na to, že predávajúci nie je platcom DPH. Konečná cena vrátane všetkých poplatkov, ktoré platí kupujúci, je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a zvoleným spôsobom úhrady kúpnej ceny sú zobrazené v objednávkovom formulári ešte pred odoslaním objednávky.

 

3.2 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak nie je v podmienkach pre poskytnutie zľavy výslovne uvedené inak.

 

3.3 Ak vznikne predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, prípadne iné peňažné plnenie poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou, je predávajúci oprávnený započítať si proti takejto pohľadávke svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré mu vznikli voči kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, ktorej sa týka vrátenie peňažného plnenia.

 

3.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2014 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH“), súhlasí so zasielaním daňových dokladov vystavených predávajúcim v elektronickej podobe na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo pri odoslaní objednávky predávajúcemu.


3.5 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 4


3.6 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

3.7 Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby za objednaný tovar:

 

a. platbou vopred jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

Bankové spojenie spoločnosti: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

IBAN: SK8783300000002201327391

BIC: FIOZSKBAXXX

 

b. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriéra.

 

 

4. Dodanie tovaru

 

4.1 Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. si poštovné a balné účtuje.


4.2 Cena poštovného je uvedená vrátane všetkých poplatkov, podľa váhy objednaného tovaru.

 

4.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

4.4 Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky, ak sa strany nedohodnú inak.


4.5 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.


4.6 Predávajúci je oprávnený rozdeliť celkovú dodávku tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, do niekoľkých čiastočných dodávok.

 

4.7 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

 

4.8 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý si tovar neprevzal, hoci mu predávajúci s tovarom umožnil nakladať (vyzval ho na odber tovaru), dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty na odber tovaru v prevádzke predávajúceho uvedenej vo výzve na odber tovaru.§

 

4.9 Pri osobnom odbere (vyzdvihnutí) tovaru v sídle spoločnosti, po predchádzajúcej dohode, predávajúceho bude tovar kupujúcemu odovzdaný po predložení čísla objednávky, prípadne aj iných údajov, ktoré od neho bude predávajúci dôvodne požadovať. Ak kupujúci predloží predávajúcemu všetky požadované údaje podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je kupujúcim alebo osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho. Ak bude mať predávajúci aj napriek postupu podľa predchádzajúcej vety pochybnosti o oprávnení osoby vyzdvihnúť tovar alebo ak pôjde o vyzdvihnutie tovaru vyššej hodnoty v zmysle interných pravidiel predávajúceho, je predávajúci oprávnený overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, a to predložením občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu totožnosti. Ak nie je osoba vyzdvihujúca tovar kupujúcim, je povinná predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo udelené kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak sa predávajúcemu nepodarí bezpečne overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar alebo ak nebude osoba vyzdvihujúca tovar disponovať plnomocenstvom podľa predchádzajúcej vety, predávajúci nie je povinný tejto osobe tovar vydať; o tejto skutočnosti môže predávajúci upovedomiť kupujúceho. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci je oprávnený vždy overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, pričom predávajúci vydá tovar len osobe, ktorá je kupujúcim (ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ) alebo štatutárnym orgánom kupujúceho (ak je kupujúcim právnická osoba) alebo ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom udeleným kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak osoba vyzdvihujúca tovar predloží predávajúcemu plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho.

 

4.10 Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu údajov a dokumentov, ktoré slúžia na identifikáciu kupujúceho pri odobratí tovaru od predávajúceho alebo od dopravcu, pred zneužitím treťou osobou. Predávajúci nezodpovedá za ujmu ani iné následky spôsobené tým, že kupujúci svojim konaním či opomenutím sprístupnil tieto údaje tretej osobe.

 

4.11 Ak nebude predávajúci schopný dodržať dohodnutý termín naskladnenia alebo termín dodania, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.

 

4.12 Pre doručovanie tovaru na adresu mimo sídlo predávajúceho súhlasí kupujúci s odovzdaním údajov týkajúcich sa jeho osoby dopravcovi v rozsahu potrebnom pre riadne doručenie tovaru.

 

4.13 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a dopravcovi všetku súčinnosť a informácie potrebné na riadne dodanie tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu doručeniu tovaru, bude nedoručený tovar vrátený dopravcom predávajúcemu. Tovar vrátený predávajúcemu je kupujúci oprávnený osobne si vyzdvihnúť v mieste, ktoré mu oznámi predávajúci, alebo si nechať tovar na svoje náklady znovu doručiť dopravcom.

 

4.14 Predávajúci je povinný dodať tovar spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený vyzvať predávajúceho, aby tovar dodal v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci informuje spotrebiteľa o tom, že tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.

 

4.15 Ak je kupujúci podnikateľom, predávajúci je povinný dodať tovar podnikateľovi v primeranej lehote, najneskôr však do 60 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar podnikateľovi nedodá, podnikateľ je povinný vyzvať predávajúceho na dodanie tovaru a určiť mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia výzvy predávajúcemu. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, podnikateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

4.16 Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na doručenie tovaru na adresu miesta dodania podľa kúpnej zmluvy a tovar je z tohto dôvodu vrátený predávajúcemu, informuje predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne kupujúceho na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke a/alebo SMS správou zaslanou na telefónne číslo uvedené v objednávke a vyzve ho, aby si do štrnástich (14) kalendárnych dní buď tovar prevzal (vyzdvihol) v prevádzke predávajúceho alebo vopred zaplatil náklady na opakované doručenie tovaru, ktorý zabezpečí predávajúci, a prípadne aby určil adresu pre doručenie. Ak nevyhovie kupujúci riadne a včas tejto výzve, predávajúci je odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty oprávnený požadovať od kupujúceho požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne až do dňa odobratia tovaru kupujúcim alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

4.17 Ak kupujúci, ktorý na to bol predávajúcim riadne vyzvaný, neprevezme tovar v sídle predávajúceho a ani neposkytne potrebnú súčinnosť na jeho doručenie (najmä uhradením nákladov na opakované doručenie, ktoré zabezpečí predávajúci, alebo zabezpečením opakovaného doručenia kupujúcim na jeho vlastné náklady), je predávajúci oprávnený po uplynutí siedmich (7) kalendárnych dní od posledného dňa lehoty určenej vo výzve na odobratie tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

4.18 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

 

4.19 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom, na adresu, ktorú zadal v objednávkovom formulári. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

4.20 Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločnosti 123Kuriér s.r.o. na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Faktúra za tovar je odosielaná elektronicky alebo je priložená v balíku.

 

5. Zodpovednosť za vady


5.1 Práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za vady dodaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar má vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve a že je bez vád.

 

5.2 Zodpovednosť za vady tovaru a s tým súvisiace nároky, postup pre uplatnenie reklamácie a spôsoby jej vybavenia, ako aj miesto a čas prijímania reklamácií a lehoty na rozhodnutie o reklamácii a jej vybavenie sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť kúpnej zmluvy a týchto OP.

 

6. Odstúpenie od zmluvy


6.1 Spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch:
a. uvedených v týchto OP;
b. uvedených v Reklamačnom poriadku;
c. ktoré si strany výslovne dohodli;
d. ustanovených právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonník, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

6.2 Pri kozmetických prípravkoch je záruka vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie do:“

Pri kozmetických prípravkoch, kde je minimálna doba spotreby dlhšia ako 30 mesiacov, nemusí byť uvedený dátum záruky

Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky.


6.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
a. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
b. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
c. iné poskytnutie služby alebo predaj tovaru v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ak bude predávajúci takéto služby poskytovať alebo ak bude taký tovar predávať.


6.4 Ak sa nejedná o niektorý z prípadov podľa bodu 2 tohto článku, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a ak bol tovar dodaný v niekoľkých dodávkach, odo dňa poslednej dodávky tovaru alebo do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ prednostne využiť vzorový formulár (žiadosť o odstúpenie od zmluvy). Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ ďalej zaslať písomne na adresu sídla predávajúceho, alebo na elektronickú adresu predávajúceho info@ryorkozmetika.sk.

 

6.5 Predávajúci poskytne spotrebiteľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

 

6.6 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ak sa strany nedohodnú inak. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Povinnosť spotrebiteľa podľa prvej vety sa považuje za riadne splnenú iba vtedy, ak spotrebiteľ vráti predávajúcemu taký tovar, ktorý od predávajúceho obdržal.

 

6.7 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Peňažné prostriedky budú predávajúcim vrátené rovnakým spôsobom, akým ich od spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom, ak s tým bude spotrebiteľ súhlasiť a ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

6.8 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy len ohľadne časti dodaného tovaru, vráti mu predávajúci pomernú časť nákladov na dodanie, ktorá zodpovedá pomeru kúpnej ceny tovaru dotknutého odstúpením od kúpnej zmluvy k celkovej cene tovaru, ktoré bolo predmetom kúpnej zmluvy.

 

6.9 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi, ktorý odstúpil od zmluvy, uhradené náklady na dodanie tovaru vždy iba do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu dodania tovaru ponúkaného predávajúcim. Ak si spotrebiteľ zvolil a využil iný ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, znáša náklady na toto dodanie v rozsahu, v akom presahujú náklady na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, aj po odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci.

 

6.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených právnymi predpismi a ďalej vtedy, ak ešte nebol kupujúcemu dodaný tovar a predávajúci preukáže, že:
a. kupujúci svojou objednávkou porušil podmienky cenovej či inej predajnej akcie predávajúceho (napr. objednaním nadlimitného množstva tovaru);
b. došlo k zneužitiu ponuky a/alebo zľavovej akcie (zneužitie nákupnej príležitosti) kupujúcim (napr. zľava ponúkaná spotrebiteľom je využitá podnikateľom, a to aj prostredníctvom niekoľkých zdanlivo spotrebiteľských ponúk, popr. spotrebiteľ tovar nakúpi pod viacerými identitami);
c. kupujúci uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje;
d. kupujúci, ktorý ako spôsob doručenia zvolil osobný odber v prevádzke predávajúceho, tovar neprevzal v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jeho prevzatie, a od uvedeného termínu uplynulo už najmenej sedem (7) kalendárnych dní;
e. kupujúci neposkytol potrebnú súčinnosť pri doručení tovaru a v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho neprevzal nedoručený tovar v prevádzke predávajúceho, ani neposkytol súčinnosť vyžadovanú predávajúcim k opakovanému doručenia tovaru, a od uvedeného termínu uplynulo už najmenej sedem ( 7) kalendárnych dní.

 

6.11 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch:
a. uvedených v týchto OP;
b. uvedených v Reklamačnom poriadku;
c. ktoré si strany výslovne dohodli.

 

6.12 Ak je cena ponúkaného tovaru nesprávna, resp. nesprávne vypočítaná v dôsledku zjavného omylu, predávajúci nie je povinný dodať takýto tovar kupujúcemu. V takom prípade je predávajúci povinný bezodkladne ponúknuť kupujúcemu tovar za cenu, za ktorú by bol tovar predávaný, ak by nedošlo k omylu alebo možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci do štrnástich (14) kalendárnych dní neprijme ponúkaný správne ocenený tovar alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, je od kúpnej zmluvy oprávnený odstúpiť predávajúci.

 

6.13 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. je zákazníkovi faktúra (predajný doklad): 

- priložená ku objednávke v papierovej forme alebo

- zaslaná na kontaktný e-mail zadaný objednávateľom v elektronickej forme.

Faktúra slúži zároveň ako záručný doklad a je potrebná pri predložení pri odstúpení od zmluvy.

 


Vrátenie tovaru je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
SALÓN GLANCE s.r.o.

Ružová 1638/42
010 01 Žilina

 

7. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

7.1 Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, obrátiť sa so svojim nárokom na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Slovenská obchodná inšpekcia zároveň vykonáva funkciu všeobecného orgánu dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.

 

7.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke esc-sr.sk.

 

7.3 Spotrebiteľ je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

8. Zodpovednosť za chyby na stránke www.ryorkozmetika.sk

8.1 Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.ryorkozmetika.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


8.2 Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


8.3. Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 

9. Záverečné ustanovenia


9.1 Kúpna zmluva a všetky práva a povinnosti s ňou súvisiace sa riadia právom Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.


9.2 Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený uplatniť zádržné právo k tovaru vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.


9.3 Zánik záväzkov z kúpnej zmluvy sa nedotýka práva na splnenie už vzniknutých záväzkov a dlhov, zmluvné pokuty alebo úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani iných opatrení, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu zaväzovať zmluvné strany aj po zániku záväzkov z kúpnej zmluvy, najmä ustanovenia o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh z kúpnej zmluvy zabezpečený, nedotýka sa zánik záväzkov z kúpnej zmluvy ani zabezpečenia dlhu, ak to jeho povaha pripúšťa.


9.4 Predávajúci a kupujúci používajú pri komunikácii súvisiacej s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy adresy (poštové i elektronické), ktoré si oznámili za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený použiť aj kontaktné údaje zverejnené na webovej stránke www.ryorkozmetika.sk.


9.5 Zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb je doručená okamihom jej prevzatia druhou zmluvou stranou. Ak druhá zmluvná strana doručenie odoprie alebo vedome zmarí, má sa za to, že zásielka bola doručená okamihom odopretia prevzatia zásielky alebo vedomého zmarenia doručenia zásielky.


9.6 Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne meniť. Zmenou OP nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.


9.7 Tieto OP sú účinné od 01.07.2021 a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté od tohto dátumu.

 

 

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)


vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len„ GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o., Ružová 1638/42, 010 01 Žilina,                        

IČO: 50 257 579  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre prevádzkovateľa  je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

-         identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (časť 1. tohto dokumentu),

-        Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),

-        informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu)

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

-návštevník našej webovej stránky            (časť 4.1. tohto dokumentu)

-klient resp. záujemca o produkt                (časť 4.2. tohto dokumentu)

-uchádzač o zamestnanie                             (časť 4.3. tohto dokumentu)

-dodávateľ (resp. obchodný partner)          (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o.

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. sú:

obchodné meno: SALÓN GLANCE s.r.o.

sídlo: Ružová 1638/42, 010 01 Žilina

IČO: 50 257 579

zápis v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65454/L

email: info@ryorkozmetika.sk

tel.č.: 0910 458 820

 

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

 

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou                   SALÓN GLANCE s.r.o. osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o.

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. je prevádzkovateľom webovej stránky s – internetového obchodu umiestneného  na adrese www.ryorkozmetika.sk , (ďalej aj ako “e-shop”).

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách  web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik,  Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení. Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im

znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

Internet Explorer                   www.windows.microsoft.com

Safari                                     www.support.apple.com

Opera                                     www.help.opera.com

Mozilla Firefox                     www.support.mozilla.org

Google Chrome                      www.support.google.com

Brave                                      www.support.brave.com

 

4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

-       optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,

-       zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby(tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke našej spoločnosti za účelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby našej spoločnosti sa na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom „Klient resp. záujemca o produkt“ namiesto tejto časti 4.1.

4.1.2. Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda našej spoločnosti, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, naša spoločnosť prehlasuje, že z povahy produktov poskytovaných našou spoločnosťou vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej spoločnosti netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa §15 Zákona o ochrane osobných údajov).

4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

-  emailová adresa

- v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

- súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a

- súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

4.1.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

4.1.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou SALÓN GLANCE s.r.o. a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou                 SALÓN GLANCE s.r.o.

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.

Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:

        - pomoc s dokončením vašej objednávky,
        - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        - získanie ďalších potrebných informácií 

Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook  

Registrácia: zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu.                                         

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti).

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR

 

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) Nariadenia GDPR

 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR

 

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

- IČO,

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu(maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

4.3. Uchádzač o zamestnanie

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

- Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

- Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

- Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

4.3.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:

-Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

-Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

-Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.

-Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

-Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

- Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

- Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

- Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov našej spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľova správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii)výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našej spoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

 

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

- výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi spoločnosťou SALÓN GLANCE s.r.o. a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a

- v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej podnikateľskej činnosti.

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o.  spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom naplnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- IČO,

- miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a             obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti SALÓN GLANCE s.r.o. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

 

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude spoločnosť SALÓN GLANCE s.r.o. spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

Aktualizácia 30.10.2023

 

 

Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES

1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“ v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými návštevníkmi.

2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a

- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.

3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky používania.    

Článok II

ČO SÚ COOKIES 

  1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.), obsahujúce  určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

-        pomocou tzv. „relačného cookies“ - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej Internetovej stránky.

-        pomocou tzv. „trvalé cookies“ - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

  1. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku našou spoločnosťou.
  2. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu (napríklad Google Analytics).
  3. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme získať prístup ku cookies tretích strán.

 

Článok III

ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 

Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies: Nevyhnutné súbory cookies, Funkčné súbory cookies

 

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:

a.       Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

b.       Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.

 

2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania súborov cookies. 

3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies používaných na týchto webových stránkach. 

Článok IV

NASTAVENIE COOKIES 

1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení. Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a mazanie cookies.

2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.

3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.

4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom, ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.

5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.

6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 

1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe akých právnych dôvodov a na aké účely.

2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.

3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky cookies).

4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.

 

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES

1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.

2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies a medzi pamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.

3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.

4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie „pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho zariadenia.

5. Pre odhlásenie zo sledovania  Google chrome,  na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť za jeho obsah.

7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII

HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 

1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach, pričom nad týmito súbormi nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:

a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok.

b.       Výkonnostné súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.

Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV 

1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok, webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.

2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.

3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu uvedenú v podmienkach používania.

Článok IX

ZMENY A KONTAKT 

1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením na našich webových stránkach.

2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených v našich podmienkach používania.

 

 

Copyright 2013 - 2024 © Ryor Kozmetika